Έρευνα και Ανάπτυξη

Στις εγκαταστάσεις της Μακεδονικής Ασβεστοποιίας στην Θεσσαλονίκη λειτουργεί άρτια εξοπλισμένο εργαστήριο έρευνας, ανάπτυξης και διακρίβωσης ποιότητας. Η CaO Hellas υπηρετώντας με πίστη τις αξίες της, πρωτοστατεί και στον επιστημονικό εξοπλισμό επενδύοντας σε τελευταίας τεχνολογίας εξειδικευμένες συσκευές αναλύσεων.

Η μακρόχρονη εμπειρία των στελεχών της CaO Hellas συμπληρώνεται από τις πολυάριθμες μετρήσεις που έχουμε την δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε στο εργαστήριο και αναδεικνύει την CaO Hellas στον πλέον αξιόπιστο συνεργάτη εντός της γεωγραφικής περιοχής των Βαλκανίων σε ότι αφορά την τεχνολογία του Ασβέστη και των προϊόντων του.

Στις δυνατότητές του εργαστηρίου περιλαμβάνονται ενδεικτικά:

 • Ανάλυση ποροσιμετρίας, μέτρηση ειδικής επιφάνειας
 • Θερμοβαρυμετρική ποσοτική ανάλυση (TGA)
 • Κοκκομετρική ανάλυση, σε εύρος μεγεθών από 10μm έως 4mm
 • Παραγωγή εξειδικευμένων προϊόντων με βάση την ξηρή υδράσβεστο
 • Παραγωγή κονιαμάτων
 • Έλεγχος μηχανικών ιδιοτήτων κονιαμάτων
 • Προσδιορισμός υγρασίας, προσδιορισμός απώλειας πυρώσεως (LOI)
 • Δοκιμές αεροδιαπερατότητας (Blaine)
 • Προσδιορισμός αντιδραστικότητας και ενεργότητας
 • Ποσοτικές χημικές αναλύσεις

Εκτός από την τεχνογνωσία που συσσωρεύεται και κεφαλαιοποιείται με την βοήθεια της λειτουργίας του εργαστηρίου, η CaO Hellas συμμετέχει σε συγχρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχοντας ως ερευνητικούς εταίρους κορυφαία πανεπιστήμια, ινστιτούτα έρευνας και πρωτοπόρες βιομηχανίες, τόσο της Ευρώπης όσο και της Ελλάδος. Κύριο αντικείμενο της έρευνας που διεξάγεται αποτελεί η ανάπτυξη της τεχνολογίας στο περιβαλλοντικά ευαίσθητο πρόβλημα της δέσμευσης του Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2) με απώτερο στόχο την επένδυση σε εξελιγμένες τεχνολογίες προστασίας του περιβάλλοντος.  

Ενδεικτικά αναφέρονται τα προγράμματα:

 1. CAPSOL (Design Technologies for Multi-scale Innovation and Integration in Post-Combustion CO2 Capture: From Molecules to Unit Operations and Integrated Plants) https://cordis.europa.eu/project/rcn/100978/reporting/en
 2. ROLLINCAP Systematic Design and Testing of Advanced Rotating Packed Bed Processes and Phase-Change Solvents for Intensified Post-Combustion CO2 Capture. http://www.rolincap-project.eu/
 3. NANOCAP, capture of CO2 and use for the industrial production of nanoparticles of precipitated calcium carbonate. http://nanocap.cperi.certh.gr/
  Περίληψη Ερευνητικού Προγράμματος :

  Το ερευνητικό πρόγραμμα εστίασε στην δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα από ενεργοβόρες βιομηχανίες με χρήση περιστρεφόμενης κλίνης. Μελετήθηκε η διαδικασία παραγωγής ιζηματογενούς ανθρακικού μαγνησίου (nPCC) και βασικού ανθρακικού μαγνησίου (BMC), δύο προϊόντων υψηλής προστιθέμενες αξίας,  με την μέθοδο της ενανθράκωσης. Τα κίνητρα για την ανάπτυξη της τεχνολογίας συνοψίζονται στα εξής : 1. Υψηλό κόστος δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα, 2. Επίτευξη ταχείας κινητικής της αντίδρασης ενανθράκωσης εντός της περιστρεφόμενης κλίνης με στόχο την μείωση του μεγέθους του παραγωγικού εξοπλισμού σε βιομηχανική κλίμακα, 3. Διεργασία χαμηλής ενεργειακής απαίτησης, 4. Υψηλή τιμή προϊόντων.  Η διεργασία ενανθράκωσης εκτελέστηκε σε εργαστηριακή-πιλοτική κλίμακα με επιτυχία και για τα δύο υλικά. Παρήχθησαν σε σημαντικές ποσότητες,  απομονώθηκαν και ταυτοποιήθηκαν  νανοσωματίδια υψηλής καθαρότητας σε ανθρακικό ασβέστιο (nPCC) και βασικό ανθρακικό μαγνήσιο (BMC).  Με βάση τα συμπεράσματα του ερευνητικού έργου καταρτίστηκαν τεχνοοικονομικές μελέτες προσαρμογής διεργασίας παραγωγής nPCC σε υπάρχουσα εγκατάσταση ασβεστοβιομηχανίας και διεργασίας παραγωγής BMC σε υπάρχουσα εγκατάσταση παραγωγής μαγνησίας. Στο ερευνητικό έργο συμμετείχαν οι εταιρίες CaO Hellas Μακεδονική Ασβεστοποιία, Ελληνικοί Λευκόλιθοι και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΣΠΑ) στα πλαίσια του ΕΠΑνΕΚ 2014 – 2020 / Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ.

 4. ANICA, Advanced Indirectly heated Carbonate Looping Process to decrease CO2 capture cost and achieve net negative CO2 emissions.
  https://act-anica.eu/

Επιπλέον, η CaO Hellas αποκτά εμπειρία και στον νευραλγικό τομέα της μεταλλουργίας με την συμμετοχή της στο ακόλουθο ερευνητικό πρόγραμμα:

      5. ENSUREAL, Sustainable Alumina Production, development of a production process capable of accepting lower grade ores and producing useful byproducts. https://www.ensureal.com/

       6. REALCAP, (Investigation under realistic conditions of innovative pilot-scale process using phase-change solvents for CO2 capture from quicklime process)
           Περίληψη Ερευνητικού Προγράμματος :

Το προτεινόμενο έργο έχει ως στόχο την αξιολόγηση καινοτόμων συστημάτων διαλυτών και διεργασιών αλλαγής φάσης για δέσμευση CO2 υπό  ρεαλιστικές συστάσεις απαερίων, από βιομηχανίες υψηλής ενεργειακής έντασης όπως παραγωγής προϊόντων ασβέστη. Τα συστήματα αλλαγής φάσης επιτρέπουν πολύ σημαντική μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων συστημάτων χημικής απορρόφησης CO2, από 4GJ/ton CO2 σε συστήματα συμβατικών διαλυτών, σε 2.0-2.5 GJ/ ton CO2. Παράλληλα επιτρέπουν την μείωση του κόστους δέσμευσης ανά τόνο CO2 μέχρι και 50%. Ωστόσο, έχουν μελετηθεί μόνο υπό ιδανικές συστάσεις απαερίων (CO2/N2), παρά το γεγονός ότι στην πραγματικότητα τα βιομηχανικά απαέρια περιέχουν ρυπαντές όπως SO2 και NOx. Οι ρυπαντές μπορεί να έχουν σημαντική επίδραση στην οικονομική απόδοση μονάδων δέσμευσης CO2 καθώς αυξάνουν τις ενεργειακές τους απαιτήσεις, μειώνοντας τις δυνατότητες δέσμευσης των διαλυτών. Παράλληλα, επιδρούν σημαντικά και στην παρατηρούμενη διάβρωση, η οποία είναι ήδη σημαντική λόγω των αμινών αλλά έχει μελετηθεί ελάχιστα για συστήματα διαλυτών αλλαγής φάσης ακόμη και χωρίς ρυπαντές. Σε αυτά τα πλαίσια το REALCAP καινοτομεί σημαντικά καθώς για πρώτη φορά θα γίνει εκτενής μελέτη που έχει ως στόχο την διακρίβωση της επίδρασης ρυπαντών 
http://realcap.cperi.certh.gr/

 1. CoCCUS, (Cost-effective CO2 Capture and Utilization from magnesite/lime industry using enzyme boosted K2CO3 Solvents)

  Στο CoCCUS, αντικείμενο είναι η ανάπτυξη τεχνολογίας δέσμευσης CO2 από καυσαέρια ενεργοβόρων βιομηχανιών με εγγενείς εκπομπές CO2 που προέρχονται από την επιτελούμενη διεργασία, με χρήση διαλύματος K2CO3 και νέων ενζύμων ΚΑ με σκοπό την αξιοποίηση του καθαρού CO2 για την παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας. Από τις διάφορες επιλογές για την αξιοποίηση του CO2 θα επιδειχθεί η μετατροπή του σε πρωτεΐνες χρήσιμες για την παραγωγή τροφίμων αφού πρώτα με τη χρήση υδρογόνου παραχθεί μεθανόλη.

Βρισκόμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε οδηγία και τεχνική πληροφορία χρειαστείτε  και είμαστε πάντα έτοιμοι να πιστοποιήσουμε την ποιότητα των προϊόντων που προμηθεύεστε από την CaO Hellas.

Με εκτίμηση, για την CaO Hellas
Δημητριάδης Γεώργιος, Μηχανολόγος Μηχανικός MSc, Τεχνικός Διευθηντής
Κωνσταντίνος Ιντζές, Χημικός Μηχανικός MSc, Υπεύθυνος εργαστηρίου

Στοιχεία επικοινωνίας

CaO Hellas
Μακεδονική Ασβεστοποιία ΑΒΕΕ

t. 2310 688380
f. 2310 681124
m. info@caohellas.gr

 • Θεσσαλονίκη: 6ο χλμ Θεσ/νίκη – Λαγκαδά
 • Βόλος: Βιομηχανική περιοχή Βόλου
 • Αμύνταιο: Λατομεία Αγίου Παντελεήμονα