Βασικά Προϊόντα

ΑΣΒΕΣΤΗΣ  (CaO)

ΥΔΡΑΣΒΕΣΤΟΣ   Ca(OH)2

MILK OF LIME   Ca(OH)2(aq)

ΔΟΛΟΜIΤΗΣ    CaMg(CO3)2


Εξειδικευμένα Προϊόντα

SOVAMIX

Οικοδομικά Προϊόντα

Agrolime

Γεωργική και Κτηνοτροφική
Χρήση

Roadlime

Εδαφοβελτίωση - Οδοποιΐα

Caolim

Επεξεργασία Αστικών και
Βιομηχανικών Λυμάτων

Greenlime

Επεξεργασία Καυσαερίων


Υπηρεσίες

Παροχή Υπηρεσιών