Πίσω

Caolim


Η προσθήκη αλκαλικών γαιών στη ιλύ σαν μέθοδος σταθεροποίησης-υγειονοποίησης, εφαρμόζεται διεθνώς από τις αρχές της δεκαετίας το 80, με αξιοποίηση της ασβεστοποιημένης ιλύος στην γεωργία ως εδαφοβελτιωτικό προϊόν.

Η CaO Hellas παράγει το εξειδικευμένο προϊόν CAOLIM, το οποίο με ελεγχόμενη εξώθερμη αντίδραση υγειονοποιεί και παστεριώνει την ιλύ, δημιουργώντας αλκαλικό περιβάλλον με pH > 12 και θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 70 ο C. Επίσης, με ποσότητες των 25 % κ.β. επί της αφυδατωμένης ιλύος, αυξάνεται σημαντικά η ξηρότητα του υλικού σε επίπεδα της τάξης του 50 -60 %, με αποτέλεσμα να διευκολύνεται σημαντικά η διαχειρισιμότητα του υλικού και τα μηχανικά του χαρακτηριστικά.

Χαρακτηριστικά CAOLIM

  • Ξήρανση και παστερίωση λυματολάσπης.
  • Μείωση δυσάρεστων οσμών.
  • Δέσμευση βαρέων μετάλων.
  • Εξουδετέρωση οξέων. Αποσκλήρυνση νερού.
  • Εξουδετέρωση βακτηριδίων, παρασίτων, παθογόνων μικροοργανισμών.